نمایندگی گلند OSCG

نمایندگی گلند OSCG مخفف OS Consulting Group است. مقر اصلی این

شرکت در هنگ کنگ قرار گرفته است.

 

این شرکت اولین شریک رسمی openERP در هنگ کنگ است و در ایجاد

بهترین منابع منطقه فعالیت دارد.

نمایندگی گلند OSCG
نمایندگی گلند OSCG