گلند کابل گلند
گلند کابل
گلند کابل گلندهای کابل برای اتصال امن انتهای کابل به یک وسیله که عموما دستگاه، تابلو یا جعبه...
4 سال قبل