کابلشو سایز 25

کابلشو سایز 25 برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید ،فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی نیازمندیم.

کابلشو از فلز مس لوله ای شکل تولید می شود و پس از پرس خوردن قسمت نوک آن و پخ شدن،سوراخ می شود و پس از آن برای جلوگیری از سولفات شدن کابلشو آبکاری کرم می شود.کابلشو ها از سایز 6تا300بصورت رایج و استاندارد موجود در بازار می باشند و از سایز 400تا 630بصورت سفارشی می باشد.

کابلشو سایز 25

کابلشو برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی مورد استفاده قرار می گیرد. کابلشو از فلز مس تولید می شود و برای جلوگیری از سولفات شدن آبکاری قلع می شود. کابلشو ها از سایز 10 تا 300 بصورت رایج و استاندارد موجود در بازار می باشند. نحوه اتصال کابلشو به سر کابل به این صورت است که ابتدا سر لخت شده کابل را در داخل کابلشو قرار داده و با لقمه مناسب سایز کابلشو با پرس کابلشو پرس می زنیم و با چسب برق و یا شیرینگ حرارتی قسمت پرس خورده را عایق می کنیم

کابلشو سایز 25

نحوه اتصال کابلشو به سر کابل به این صورت است که ابتدا سر لخت شده کابل را در داخل کابلشو قرار داده و با لقمه مناسب سایز کابلشو با پرس کابلشو پرس میزنیم و با چسب برق و شیرینگ قسمت پرس خورده را عایق می کنیم.

کابلشو مسی موجود در برق و صنعت مارولین عبارتند از:کابلشو مسی ساده،کابلشو مسی زاویه دار (45درجه و 90درجه)،کابلشو مسی دوسوراخه،کابلشو مسی چهارسوراخه،کابلشو مسی پیچی،کابلشو آلومینیومی

 

کابلشو  25

  سایز کابلشو

   تعداد بسته

           سوراخ

  کابلشو      25

    150 عدد

 5،6،8،10،12،14میلیمتر

کابلشو رابط بین کابل و محل اتصال آن به تجهیزات برقی میباشد. کابلشو مسی که کاربرد آن برای کابلهای مسی است گاهی نیز در محل تغییر قطر کابلها مورد استفاده قرار میگیرد.