پلاک کابل پلاستیکی

پلاک شناسایی کابل استیل-پلاک شناسایی کابل پلاستیکی-برچسب خطر برق-پلاک شاخه ای پلاک سیگنال و شاسی-پلاک تابلو پیچی-پلاک تابلو پشت چسب.

پلاستیکی کابل